Core Energetica

Core Energetica heeft tot doel de persoonlijke ontwikkeling en heelwording te bevorderen door focus te leggen op het evenwicht en de stroom van energie tussen lichaam, geest, emoties, geest en wil.

Eva & John Pierrakos
Eva & John C. Pierrakos

 

Dit psych therapeutische proces gaat uit van iemands intrinsieke kwaliteiten die universele kwaliteiten van liefde, wijsheid, sereniteit en kracht weerspiegelen, en gekwalificeerde beoefenaars van deze benadering helpen individuen in hun evolutie naar een groter uitdrukkingsvermogen van deze aangeboren eigenschappen.

 

 


De Ontwikkeling van Core Energetica

Core Energetica werd ontwikkeld in de vroege jaren 1970 door John C. Pierrakos, MD. De benadering is gebaseerd op de overtuigingen en leringen van artsen, wetenschappers en filosofen die het bestaan ​​van een positieve, creatieve kracht in de mens ondersteunen. Kern-energetica wordt sterk beïnvloed door het werk van Wilhelm Reich, die geloofde dat geblokkeerde innerlijke energie het lichaam zou kunnen vormen en negatieve levenspatronen zou kunnen veroorzaken. Pierrakos geloofden, net als Reich, dat alle menselijke impulsen fundamenteel goed zijn en dat deze impulsen moeten worden aangemoedigd om genezing te vergemakkelijken.

Pierrakos was zowel een patiënt, een student en een collega van Reich alvorens hij samen met medestudent en collega Alexander Lowen de bio-energetische analyse - een vorm van lichaamspsychotherapie creëerde. Samen richtten ze in 1955 het Instituut voor Bio-energetica op. Ze bouwden voort op het werk van Reich om hun nieuwe aanpak te ontwikkelen. Ze introduceerden o.a. het idee van aarden - een energetische verbinding met de aarde hebben - om een ​​gevoel van innerlijke veiligheid voor mensen in therapie te bevorderen. Pierrakos en Lowen zagen ook de voordelen van het werken met mensen die rechtop stonden (in plaats van neerliggen op een behandeltafel). Ze realiseerden dat een rechtopstaande positie een breder scala aan bewegingen mogelijk maakte, wat op zijn beurt een betere energiestroom mogelijk maakte.

Pierrakos’ wife, Eva, introduced him to the spiritual principles of the Pathwork, and this exposure helped him discern the connection between psychology, medicine, and religion. He eventually separated himself from bioenergetics and collaborated with his wife in order to pursue his own ideas of how to better assist the people in his care. Pierrakos integrated the body therapy techniques of bioenergectics with the spiritual concepts of the Pathwork and formed Core Energetics. In 1973, Pierrakos established the Institute of Core Energetics in New York City.

Pierrakos' vrouw, Eva, introduceerde hem in de spirituele principes van het Padwerk, en deze blootstelling hielp hem de connectie tussen psychologie, geneeskunde en religie te leggen. Hij scheidde zich uiteindelijk af van bio-energetica en werkte vervolgens samen met zijn vrouw om zijn eigen ideeën uit te werken over hoe hij de mensen in zijn zorg beter kon helpen. Pierrakos integreerde de lichaamstherapie-technieken van de bio-energetica met de spirituele concepten van het Padwerk en vormde zo Core Energetica. In 1973 richtte Pierrakos het Institute of Core Energetics op in New York City.


De Drie Lagen van de Persoonlijkheid

Het Core Energetica-model gaat ervan uit dat de mens drie verschillende lagen in de persoonlijkheid bezit, elk met verschillende energieën. Het model stelt dat mensen gedurende elke situatie en op een bepaald moment reageren vanuit deze drie lagen van hun persoonlijkheid.

 • Het masker is de buitenste laag en vertegenwoordigt, volgens dit model, de delen die aan de wereld worden getoond. Een samensmelting van overlevingsstrategieën en afweermechanismen die worden gebruikt om de pijn, fouten en onvervulde behoeften uit het verleden te voorkomen of te overstemmen, het masker is het aspect van persoonlijkheid dat probeert de idealisering te bereiken van wie mensen geloven dat ze zouden moeten zijn. Hoe sterker iemand zich identificeert met het masker, hoe moeilijker het is om de problemen te herkennen en aan te pakken die zijn gemaakt om te verbergen. Onderdrukte emoties kunnen zich uiten in spierspanning en opvallende lichaamsvormen, zoals een vooruitstekende kaak, neerhangende schouders, enzovoort. Het masker kan ook eigenschappen van het hogere zelf vervormen. Liefde kan worden vervormd tot zelfverloochenend of onderdanig gedrag. Vermogen kan worden vervormd tot agressief of controlerend gedrag, en wijsheid kan worden vervormd tot verschillende soorten onthouding. Omdat het gezicht dat aan de wereld wordt gepresenteerd kan verschillen van de persoon binnenin, is de energie in het masker meestal stil - het mist de authenticiteit en vitaliteit van individuen die zich volledig bewust zijn van zichzelf en hun aangeboren eigenschappen kunnen uiten.

 • Het lagere zelf is het aspect van persoonlijkheid dat zich onder het masker bevindt. Het vertegenwoordigt de verstoten energie en weerspiegelt een gehechtheid aan de destructieve aspecten van de persoonlijkheid en de intentie om deze delen gescheiden te houden van en ongezien door andere mensen. Anders dan het masker - waarvan wordt gedacht dat het stagnerende, saaie energie heeft - is het lagere zelf rijk aan energie en kracht. Het lagere zelf is gevormd uit de vastberadenheid om pijn ten koste van alles te vermijden. Dit kan mensen ertoe bewegen om afstand te nemen van de emoties of lichaamsdelen die pijn veroorzaken. Door zich echter los te maken van emoties om pijn te voorkomen, kunnen mensen intrapersoonlijke en interpersoonlijke gevoelloosheid ontwikkelen. Deze gevoelloosheid kan zich uiteindelijk ontwikkelen tot gewelddadig of wreed gedrag ten opzichte van het zelf of anderen.

 • Het hogere zelf is de laag van persoonlijkheid die zich onder het lagere zelf bevindt. Het geeft aan wie mensen echt centraal staan. Het hogere zelf, beschouwd als de pulserende energie van het leven, houdt een besef van individualiteit. Het is niet goed of slecht; eerder, het is wat echt en waar is. Het hogere zelf wordt geassocieerd met een verhoogd vermogen tot verbondenheid en gevoelens van vitaliteit - het aanmoedigen van mensen om zich levend te voelen. Het heeft ook de wens om voortdurend te groeien en te evolueren. Kwaliteiten van het hogere zelf zijn onder andere aangeboren liefde, macht, wijsheid, leiderschap, moed en openhartigheid. Net als het masker en het lagere zelf is het hogere zelf zichtbaar in het lichaam. Degenen die werkelijk meer kwaliteiten van het hogere zelf kunnen uitdrukken, kunnen meer tevredenheid, geluk en vreugde ervaren in hun dagelijks leven.

Wat is de Core?

De Core of 'kern' in Core Energetica is die plek in jou die een authentieke en vervullende verbinding kan maken met jezelf, anderen en het leven zelf. De instrumenten van verbinding zijn ons lichaam, bewustzijn en natuurlijke energie of levenskracht. Core Energetische therapie leert mensen hoe ze al deze instrumenten op authentieke wijze kunnen integreren en helpt de interne obstakels te verwijderen die de uitdrukking van je ware essentie blokkeren.


De Vier Fasen van Core Energetica

Centraal in Core Energetica staat het idee dat interne energieblokken en een gebrek aan bewustzijn van de verschillende aspecten van persoonlijkheid kunnen leiden tot slecht aangepaste gedachten, gevoelens en gedragingen. Core-energetische therapeuten trachten met deze blokkades om te gaan en bewustzijn te bevorderen door tijdens de therapie een proces in vier fasen toe te passen. Stappen in het proces zijn onder meer het doordringen van het masker, het transformeren van het lagere zelf, centreren in het hogere zelf en verbinden met het universele levensplan.

Het proces kan worden vergeleken met een reis van zelfontdekking, waarbij elke fase organisch naar de volgende fase evolueert.

Voorbij het masker gaan in de eerste fase kan lastig en ontmoedigend zijn, omdat sommige mensen in therapie sterk met het masker kunnen geïdentificeerd zijn. Deze stap is misschien minder uitdagend voor personen die beseffen dat iedereen een masker heeft en dat dat niet langer voldoet aan hun behoeften, hoewel dit in het verleden wel zo was. Een Core Energetica-therapeut kan ook uitleggen hoe maskers de aangeboren eigenschappen van het hogere zelf vervormen en helpen mensen in therapie zich te realiseren dat deze laag van de persoonlijkheid vaak moet worden doordrongen voordat er natuurlijke eigenschappen kunnen ontstaan.

De tweede fase van het proces omvat het transformeren van het lagere zelf. Omdat deze laag impulsen en emoties bevat, proberen mensen zich vaak te isoleren en zich voor anderen te verbergen. Misschien is het een uitdaging om naar het lagere zelf te gaan. In deze fase kunnen degenen in therapie wonden uit het verleden aanpakken en vaak wroeging ontwikkelen voor alle wonden die ze anderen hebben toegebracht. Tijdens deze fase kan het nuttig zijn om te onthouden dat alle mensen een lager zelf bezitten. Eerlijk zijn met je innerlijke zelf en moed zijn meestal noodzakelijk om alle aspecten van iemands persoonlijkheid te onthullen. Een therapeut kan echter geruststelling bieden door mensen in therapie eraan te herinneren dat de reis niet eindigt bij het lagere zelf, maar naar het hogere zelf gaat. Deze kennis kan mensen motiveren om door te gaan met het therapeutische proces. Vóór deze stap zullen therapeuten echter meestal beoordelen of mensen in behandeling klaar zijn voor blootstelling aan het lagere zelf, omdat deze blootstelling een negatief effect kan hebben op degenen die dergelijke zorgen ervaren als zelfmoordgedachten of posttraumatische stress.

'Centreren in het hogere zelf', de derde fase van het proces, vertegenwoordigt een natuurlijke progressie vanaf de tweede fase. Energie die eerder werd gebruikt om ongewenste emoties in het masker en het lagere zelf te onderdrukken, komt beschikbaar voor aarding en hantering door personen in behandeling. Deze energie kan worden uitgedrukt in de psyche en het lichaam en het is gericht op het vergemakkelijken van de vrije expressie van het creatieve hogere zelf.

De vierde en laatste fase staat bekend als het universele levensplan. In dit stadium verbindt het persoonlijke zich met het universele. In wezen is het doel van deze fase dat mensen in therapie zich bewust worden van de onderlinge verbindingen tussen alle levensvormen. Het principe van wederkerigheid komt ook in deze fase aan de orde: hoe meer mensen blijven evolueren, zich openstellen en uitdrukken wat hun kern is, hoe meer ze bijdragen aan het universum en de stroom van het leven.


Core Energetica Technieken en Oefeningen

Energie en bewustzijn zijn de belangrijkste componenten van de Core Energetic-theorie.

Core Energetics about crisis

Een goede gezondheid is afhankelijk van de energiestroom tussen lichaam, geest, emoties, wil en geest, en een therapiesessie zal vaak de toepassing omvatten van een verscheidenheid aan therapeutische technieken om de stroom van menselijke energie aan te spreken, persoonlijk bewustzijn te vergroten, en genees de geest en het lichaam.

Terwijl verbale communicatie een belangrijke rol speelt in de therapie, gebruiken Core Energetica-beoefenaars het fysieke lichaam ook als een vitaal hulpmiddel voor het stellen van diagnoses en het evalueren/meten van de behandeling. Bij veel soorten therapieën wordt de persoon in behandeling liggend op een divan betrokken, maar in de Core Energetica-therapie worden mensen aangemoedigd rechtop staan ​​en grondenergie via hun voeten en benen te laten staan. Deze positie symboliseert een bewustzijn van het heden, contact maken en verantwoordelijkheid nemen door op eigen benen te staan.

Sessies kunnen omvatten:

 • Lichamelijke oefeningen
 • Zelfmassage van specifieke spieren
 • Ademhalingsoefeningen
 • Kathartische ervaringen
 • Kunst
 • Non-verbale vocalisaties

Dirk Marivoet - Teacher of Core Energetics
Dirk Marivoet, Teacher and Supervisor,
leading Core Energetics Warm Up class for the Greek Institute of Core Energetics


Themas behandeld met Core Energetica

Core Energetics, which strives to help those in therapy achieve transformation through self-discovery, can be used to treat a range of mental, behavioral, and even physical health issues associated with repressed emotions. The process may be difficult at times, but it has been shown to facilitate immense physical and emotional healing through the realization of deep-seated emotions and feelings.

Core-energetica, dat mensen in therapie helpt in hun transformatieproces doorheen zelfontdekking, kan worden gebruikt om een ​​reeks mentale, gedrags- en zelfs lichamelijke gezondheidsproblemen geassocieerd met onderdrukte emoties te bewerken. Het proces kan soms moeilijk zijn, maar er is aangetoond dat het een immense fysieke en emotionele genezing mogelijk maakt door het realiseren van diepgewortelde emoties en gevoelens.

Het is aangetoond dat deze methode gunstig is voor diegenen die behandeling zoeken voor:

 • Zelf pijniging
 • Suïcidale gedachten
 • PTSS
 • Lichamelijk, emotioneel of seksueel misbruik
 • Relatie en seksuele uitdagingen
 • Zorgen met betrekking tot persoonlijkheid
 • Woedeproblemen
 • Voorkomen van lichaamsbeeld
 • Geestelijke of religieuze zaken
 • Schuld en schaamte
 • Angst, paniek of depressie

Training Institutes voor Core-Energetica in Europa

Netherlands Institute for Core-Energetics

Greek Institute for Core-Energetics

Italian Institute for Core Energetics

German Institute for Core Energetics

Poland Institute for Core Energetics

Core Energetics London


Beperkingen en Limieten van Core Energetica

De veronderstelling dat alle individuen inherent waar, echt en goed in hun kern zijn, kan een te grote vereenvoudiging van de menselijke psyche zijn. Bovendien kunnen sommige individuen het moeilijk vinden om de spirituele component van Core Energetica te verzoenen met vooropgezette ideeën over wat effectieve therapie inhoudt. Mensen die een ernstige of chronische geestelijke gezondheidsproblemen ervaren die worden gekenmerkt door cognitieve achteruitgang, zoals schizofrenie of dementie, zien mogelijk geen verbetering van deze vorm van therapie. Ten slotte, hoewel klinische rapporten getuigen van de effectiviteit van de theorie, ontbreekt empirisch bewijs dat de aanpak ondersteunt momenteel. Momenteel is een Core Science Foundation opgericht om de praktijk en wetenschap beter te verbinden.


Referenties:

 1. Core Energetics. (n.d.). Retrieved from http://usabp.org/core-energetics
 2. Institute of Core Energetics. (n.d.). Gedownload van https://www.coreenergetics.org
 3. International Pathwork Foundation. (n.d.). The pathwork. Gedownload van http://pathwork.org/about/the-pathwork

TOP