Veel Gestelde Vragen (FAQ)

Selecteer één van de vragen om het antwoord te weten te komen.

ALGEMENE VRAGEN

In lichaamsgerichte psychotherapie gaat men ervan uit dat er geen hiërarchische relatie tussen geest en lichaam, tussen psyche en soma bestaat. Zij zijn beide evenwaardige functionerende en interactieve aspecten van het geheel. Lichaamsgerichte psychotherapie is gebaseerd op een model van ontwikkeling van de persoon; een theorie van de persoonlijkheid; hypothesen omtrent het ontstaan van stoornissen en afwijkingen, evenals een rijke verscheidenheid aan diagnostische en therapeutische technieken die gebruikt worden binnen het kader van een therapeutische relatie. De diverse vormen van lichaamsgerichte psychotherapie nemen het lichaam en zijn energetische processen als vertrekpunt in hun benadering van de persoon. Er bestaat heden een rijke wetenschappelijke basis op een expliciete theorie die de praktische toepassing ondersteunt. Een brede waaier aan technieken die gebruik maken van aanraking, beweging en ademhaling kunnen gebruikt worden afhankelijk van de specialisatie van de therapeut. Er is daarom vanuit de lichaamsgerichte psychotherapie een link met sommige vormen van somatisch lichaamswerk, en sommige complementaire geneeskundige praktijken, maar terwijl deze vormen eveneens aanraking, en beweging en ademhaling kunnen gebruiken zijn ze verschillend van lichaamsgerichte psychotherapie. De lichaamsgerichte handelwijzen worden ondersteund door gespreksvoering. Men streeft ernaar blokkades in de levensenergie, die tal van lichamelijke en psychische problemen kunnen veroorzaken op te lossen.

De Lichaamsgericht psychotherapeut werkt rechtstreeks of onrechtstreeks met de persoon als een essentiële belichaming van mentaal, emotioneel, sociaal en spiritueel leven. Hij/zij moedigt zowel innerlijke zelf-regulerende processen als de accurate perceptie van de externe realiteit aan. Door zijn/haar werk, maakt de lichaamsgerichte psychotherapeut het mogelijk om vervreemde aspecten van de persoon bewust te maken, te erkennen en te integreren als delen van het zelf. Om deze overgang van vervreemding naar integratie en heelheid te faciliteren zou de lichaamsgerichte psychotherapeut de volgende kwaliteiten dienen te hebben: 1. Intuïtief bewustzijn en een reflectief inzicht in gezonde menselijke ontwikkeling. 2. Kennis van verschillende patronen van onopgeloste conflicten uit de kindertijd met hun specifieke chronische splitsingen in lichaam en geest. 3. Het vermogen om een consistent referentiekader te hanteren en een gedifferentieerde gevoeligheid ten opzichte van de inter-relatie van: (a) Signalen in het organisme die vegetatieve stroming aanduiden, musculaire hypertensie en hypotensie. En: (b) De fenomenen van psychodynamische processen van overdracht, tegenoverdracht, projectie, defensieve regressie, creatieve regressie en diverse vormen van weerstand.

In feite is er een overlapping tussen counselling en coaching en tussen counselling en Psychotherapie. Psychotherapie is een activiteit in het kader van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Alleen gekwalificeerde in de psychotherapie opgeleide en geregistreerde therapeuten mogen psychotherapie aanbieden. Het woord Therapie komt van Therapeia, een oud-Grieks woord. De betekenis hiervan luidt ongeveer: Het geven van zorg en aandacht aan een ander door te pogen naast of met die ander te staan als hij of zij in de wereld is en zijn leven leeft. (Evans, in: Dialogue with R.D. Laing, Praeger, New York 1981). Deze definitie van therapie is nog steeds geldig. Psychotherapie en counseling zijn vormen van persoonlijke begeleiding voor mensen met psychische klachten of problemen, of vragen die met het psychische verband houden. Dit psychische heeft altijd betrekking op aspecten van het zijn, het leven. Het verschil tussen coaching, counseling en psychotherapie is gradueel. Wanneer je vast zit in iets en zonder hulp van buiten niet vooruit komt maar toch gewoon in staat bent je leven te leiden, kun je goed met coaching en counseling verder. Voor coaching kan je dus kiezen als je geen last hebt van problemen of klachten, maar verbetering zoekt van je functioneren. Bijvoorbeeld om je beter staande te houden in een complexe werkomgeving, de balans te houden tussen werk en privé, of meer zicht te krijgen op wat je echt wilt en je prioriteiten. De counselor kan dit ook, maar begeleidt dieperliggende moeilijkheden d.m.v. structurering van het proces, het bewust maken en helpen doorwerken van moeilijkheden, het geven van feedback en adviezen, enz. De counselor werkt vooral ontwikkelingsgericht, maar kan ook coachend aanwezig zijn. Wanneer het moeilijk wordt 'normaal' te functioneren omdat je psychische probleem of lijden te zwaar is, is psychotherapie nodig. Counselling en coaching kunnen ook door psychotherapeuten gebeuren, maar bij dieperliggende moeilijkheden hebben zij meer mogelijkheden in hun hulpverlening.

ANDERE VRAGEN

We kunnen 4 types lichaamswerk interventies onderscheiden binnen de lichaamsgerichte psychotherapie:
Lichaamsbewustzijn interventies zijn ontworpen om je te helpen bij de ervaring in je lichaam te blijven. De focus ligt op de gebieden van spierspanning, houding, adempatronen, en de manieren waarop lichamelijke en emotionele spanningen, gedragspatronen, en mentale toestanden verbonden zijn met elkaar. Methodes om lichaamsbewustzijn te vergroten kunnen gesuggereerd en aangemoedigd worden.
Lichamelijke interventies worden gebruikt om meer levendigheid en beweging in je lichaam te brengen. Deze bewegingservaringen kunnen gericht zijn op bepaalde gebieden van je lichaam die chronische spierspanning vertonen, slechte doorstroming, lagere bewustzijnsniveaus, of beperkte bewegingsmogelijkheden kennen. Zij kunnen stretchoefeningen bevatten om de tonus van je spieren te verbeteren, ademhalingsvaardigheden om je lichaam op te laden of toestanden van ontspanning te creëren, of stressreductie middelen om het bereik van de toestanden die je in staat bent te ervaren te vergroten. Het doel van deze interventies bestaat erin je energie, lading, en gevoel te vergroten, door chronische musculaire spanning op te heffen en de capaciteit voor beweging en zelf-expressie te vergroten.
Gerichte Expressie: Moeilijk of traumatisch materiaal uit je verleden is soms de focus van therapeutisch werk, en het losmaken, begrijpen en integreren van deze gevoelens door procedures die emotionele expressie bevorderen, kan een therapeutisch doel zijn. Om je te helpen je naar dit doel te bewegen, kan het zijn dat de therapeut je gerichte ervaringen in emotionele expressie suggereert. Het kan zijn dat je gevraagd wordt om deel te nemen aan lichaamsbewegingen, oefeningen, en ervaringen die emotionele expressie kunnen verdiepen en je helpen deze gevoelens te verhelderen. Op hun beurt, zijn deze ervaringen ontworpen om een verruimd bereik van gevoelens en een verdieping van emotioneel bewustzijn te ondersteunen.
Aanraking wordt soms gebruikt om bewustzijn naar het lichaam te brengen, om chronische spierspanning los te maken, om je te ondersteunen tijdens het loslaten van traumatisch materiaal uit je verleden, of om je te helpen in het maken van nieuwe bewegingen die buiten het gebruikelijke beperkte bewegingsbereik vallen. De richtlijnen voor het gebruik van aanraking omvatten het vragen van je toestemming wanneer aanraking ter sprake komt, het respecteren van je persoonlijke grenzen en voorkeuren in het gebruik van aanraking, en het binnen de richtlijnen blijven die opgelegd worden door de therapeutische associatie of erkenningscommissie van de therapeut voor wat betreft het gebruik van aanraking.

Het gebruik van lichaamswerk als deel van de psychotherapeutische benadering dient op individuele basis geëvalueerd te worden.  Lichaamswerk kan een aantal zaken bewerkstelligen die in andere vormen van psychotherapie niet aan bod komen. A. Zoals andere vormen van therapie, kan lichaamsgerichte psychotherapie het bewustzijn (awareness) van het verleden en het heden vergroten. Deze emotionele ervaringen die verbonden zijn met trauma's uit het verleden intensifiëren. Lichaamswerk kan je ook attent maken van bestaande musculaire spanningspatronen en lichamelijke beperkingen. Hoewel het de bedoeling is dat zo'n verhoogd bewustzijn je helpt om emotionele conflicten op te lossen, kunnen er momenten zijn tijdens de behandeling, net als in andere vormen van psychotherapie, dat de gevoelens onaangenaam kunnen zijn of intens. Een lichaamsgericht psychotherapeut zal je helpen deze ervaringen te begrijpen en te plaatsen en je helpen ze te richten en te integreren. B. Lichaamsgerichte psychotherapie kan resulteren in een toename van gevoelens ten opzichte van vrienden, kennissen, collega's, of de therpapeut. Deze gevoelens kunnen ofwel positief of negatief zijn en verbonden zijn met gevestigde patronen van emotionele verbinding en hechting evenals met wat er zich voordoet in het heden. De interpersoonlijke dimensie van het therapeutisch gedeelte van het proces kan beter begrepen worden en nieuwe, meer bevredigende manieren van zich verhouden kunnen bereikt worden. C. Lichaamsgerichte psychotherapie houdt de exploratie in van de gevestigde grenzen rond de zelf ervaringen - de grenzen van het lichaam die gevoeld worden als aanraking wordt toegepast, de grenzen van het emotionele zelf dat gestimuleerd wordt wanneer contact gemaakt wordt met anderen, en de interpersoonlijke grenszen die beïnvloed worden wanneer diepe emotionele themas gedeeld worden met anderen. De doelstellingen van lichaamsgerichte psychotherapie omvatten een exploratie van de manier waarop deze grenzen de patronen in de ervaring van het zelf en in relaties creëren en in stand houden. Uit deze exploratie, kunnen veranderingen in de hand gewerkt die een grotere zelf-ontwikkeling en wel-zijn aanmoedigen.

Het is niet uitzonderlijk dat activiteiten i.v.m. persoonlijke groei de deelnemer in contact brengen met een lijden dat verder kan uitgewerkt worden in het kader van een psychotherapie. De twee benaderingen vullen elkaar aan en verrijken elkaar. Het psychotherapeutisch werk staat dikwijls een meer diepgaand en gepersonaliseerd werk toe, en is ook voor meer "fragiele" persoonlijkheden gepast. Groepen van persoonlijke ontwikkeling bieden in het algemeen veel exploratie aan, het naar waarde brengen van creativiteit, communicatie en expressieve mogelijkheden van eenieder, maar zijn niet altijd de geschikte context om dieper te graven in de doorwerking en de integratie van aangeraakte dynamieken. Hier kan verdere begeleiding in een psychotherapeutisch verband dan het proces verder helpen.

TOP